KİTAPLARI


İti­kat Üze­ri­ne (1992)
İs­lam ve Sos­yal De­ği­şim (1994)
Dev­rim­ci İs­lam (1995)
İs­lam’ın Ye­ni­lik­çi­le­ri (üç cilt 2000)
Ada­let Dev­le­ti; Or­tak İyi­nin İk­ti­da­rı (2003)
İh­ya­dan İn­şa­ya İs­lam Dü­şün­ce­si (2003)
İs­lam’ın Üç Ça­ğı (2004)
Meh­met Akif (2004)
Mu­ham­med İk­bal (2004)
Ali­ya İz­zet Be­go­viç (2004)
Daru’s-Selam; Ev­ren­sel Adalet ve Barış Yur­du (2007)
Ger­çek Hayat Dini (2007)
Yaşayan Kura’n meal-tefsir (2007)
Gerçek Hayat Kitabı Şubat-2008 
Hanginiz Muhammed (2009)
Mülk Yazıları  (2010)
Bana Dinden Bahset (2011)
Bu Belde (2011)
İlk Mesajlar (2011)
Kur’an’ı Giriş (2011)
Sosyal İslam (2012) 
Demokratik, Özgürlükçü İslam (2014

Tüm kitaplar için: http://www.insayayinlari.com.tr/